Avdelare

Aktiemarknadens självregleringskommitté

Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) är ett normgivande organ i svensk självreglering avseende svenska och utländska bolag vars aktier är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad samt svenska och utländska bolag vars aktie på bolagets initiativ handlas på en handelsplattform i Sverige.

ASK ska:

  • främja god sed på den svenska aktiemarknaden genom att utfärda regler och rekommendationer, som offentliga uppköpserbjudanden (takeovers), ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram, riktade kontaktemissioner, samt

  • verka för ökad kunskap om den svenska aktiemarknaden i Sverige och internationellt samt tillvarata svenska intressen på detta område.

Uppgiften att främja god sed på den svenska aktiemarknaden innebär bland annat att:

  • följa tillämpningen av utfärdade regler på marknaden,

  • följa utvecklingen av lagstiftning och annan regelgivning samt akademisk forskning avseende aktiemarknadsfrågor i Sverige och internationellt, samt

  • på grundval därav utfärda de nya regler eller de förändringar av befintliga regler som bedöms lämpliga samt förankra dessa hos berörda aktörer.

ASK har ingen övervakande eller dömande roll. Det är i stället en uppgift för de marknadsplatser där bolagens aktier är noterade samt i förekommande fall Aktiemarknadsnämnden (www.aktiemarknadsnamnden.se ).

Mer information om ASK, t.ex. om olika regler och rekommendationer, finns på ASK:s webbplats (där även kontaktuppgifter finns): regelkommitten.se