Avdelare

Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering

Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering (Rådet) anpassar och utvecklar god redovisningssed samt regelbunden hållbarhets- och finansiell rapportering för svenska företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad inom EES-området. Därutöver tillvaratar Rådet svenska intressen internationellt inom redovisningsområdet. 

Rådet arbetar proaktivt för att påverka internationell normgivning bl.a. genom sitt deltagande i European Financial Reporting Advisory Groups Consultative Forum of Standard Setters (EFRAG CFSS:s) möten för europeiska nationella normgivare på redovisningsområdet. Vid dessa möten deltar även företrädare för såväl EU-kommissionen, ESMA och IASB. I detta forum förbereds även EU:s ställningstagande inför möten i Accounting Standards Advisory Forum (ASAF), där IASB kvartalsvis träffar de viktigaste globala normgivarna. I frågor som bedöms ha stor betydelse för noterade företag deltar Rådet i IASB:s arbetsgrupper. Rådet avger även remissvar bl.a. på utkast till nya eller reviderade redovisningsstandarder och tolkningsuttalanden från IASB respektive IFRIC.

De ståndpunkter och den argumentation Rådet för fram grundar sig på diskussioner med organiserade representanter för det svenska näringslivet. För att förstärka argumentationen från ett slutanvändarperspektiv har även finansanalytiker knutits till Rådets organisation.

Eftersom noterade företag i Europa skall upprätta sin koncernredovisning i enlighet med redovisningsstandarder och tolkningsuttalanden antagna av EU och utgivna av IASB samt dess tolkningsorgan IFRIC, inskränks Rådets normgivning till koncernredovisningens särsvenska förhållanden och upplysningskrav.

Rådet har publicerat två egna rekommendationer (RFR 1 och RFR 2) för noterade företag samt tagit över ansvaret för sex uttalanden som berör särsvenska förhållanden. Dessa rekommendationer och uttalanden uppdateras löpande genom ändringsmeddelanden. I takt med EU:s godkännande av nya rekommendationer kommer ändringar fortsättningsvis att införas i dessa rekommendationer. Nya uttalanden kan bli aktuella till följd av frågor av generell natur från noterade bolag.

Samtliga Rådets normer och övrigt publicerat material samt närmare upplysningar om Rådets sammansättning och kontaktpersoner finns på webbplatsen: www.radetforrapportering.se