Avdelare

Självregleringens historia

1968

NBK (Näringslivets Börskommitté) bildas för att verka för god sed på den svenska aktiemarknaden, främst genom att utarbeta rekommendationer. Sveriges Industriförbund och Stockholms Handelskammare står bakom bildandet.

1971

NBK utarbetar en rekommendation rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv i och för samgående mellan bolag (take-overreglerna). Förlagan är London City Code on Take-overs and Mergers.

1983

NBK ger ut en rekommendation rörande offentliggörande vid förvärv av större aktieposter m.m. (flaggningsreglerna).

1986

Aktiemarknadsnämnden bildas och ska genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Bakom bildandet står Sveriges Industriförbund och Stockholms Handelskammare genom Föreningen för aktiemarknadsfrågor.

1989

Redovisningsrådet bildas genom tillkomsten av Stiftelsen för utvecklande av god redovisningssed. Redovisningsrådet ger ut redovisningsrekommendationer som utformas med utgångspunkt från International Accounting Standards (IAS) –föregångaren till International Financial Reporting Standards (IFRS).

1993

NBK ger ut en rekommendation angående ledande befattningshavares förmåner.

1998

Stiftelsen för utvecklande av god redovisningssed ombildas till Föreningen för utvecklingen av god redovisningssed.

1999

NBKs rekommendation om offentliga erbjudanden om aktieförvärv revideras – regler om budplikt infördes.

2003

Panelen för övervakning av finansiell rapportering (Övervakningspanelen) bildas.

2004

Kollegiet för svensk bolagsstyrning bildas i syfte att förvalta koden för svensk bolagsstyrning.

2005

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden samlar självregleringen i en gemensam organisation med en långsiktigt stabil finansiering. Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden bildas genom att de två dåvarande föreningarna fusioneras.

2005

Koden för svensk bolagsstyrning (koden) införs för bolag på dåvarande Stockholmsbörsens A-lista och större bolag på O-listan.

2005

Samtliga noterade bolag ska genom en EU-förordning tillämpa internationella redovisningsstandarder (IFRS) i koncernredovisningen. Redovisningsrådet ger för dessa bolag ut rekommendationer om Kompletterande redovisningsregler för koncerner och Redovisning för juridiska personer.

2006

Ett gemensamt administrativt kansli inrättas för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och dess självregleringsorgan.

2006

Det s.k. Take-over direktivet implementeras i svensk rätt vilket medför dels att vissa regler på området, bl.a. reglerna om budplikt, tas in i lag , dels att börserna i lag åläggs att ha take-overregler. Börserna övertar då NBKs take-overregler. Aktiemarknadsnämndens verksamhet på take-overområdet bedrivs därefter huvudsakligen på grundval av delegation dels från Finansinspektionen, dels från de båda börserna.

2006

Panelen för övervakning av finansiell rapportering (Övervakningspanelen) läggs ned och Stockholmsbörsen tar över tillsynen.

2007

Redovisningsrådet läggs ned, och istället bildas Rådet för finansiell rapportering för att anpassa och utveckla god redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering för svenska noterade företag och internationellt tillvarata svenska intressen gällande redovisningsfrågor och rapportering. 

2008

Koden blir tillämplig på alla noterade bolag på börserna.

2009

NBK genomför på börsernas uppdrag en översyn av reglerna om offentliga uppköpserbjudanden (take-overs) på aktiemarknaden. Båda börserna antar NBKs förslag utan ändringar.

2010

En reviderad kod träder ikraft för samtliga börsnoterade bolag.

2010

Näringslivets Börskommitté läggs ned. Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden beslutar införliva NBKs arbetsuppgifter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

2012

Kollegiet för svensk bolagsstyrning genomför på börsernas uppdrag en översyn av reglerna om offentliga uppköpserbjudanden (take-overs) på aktiemarknaden. Börserna antar Kollegiets förslag utan ändringar. Kollegiet för svensk bolagsstyrning utfärdar motsvarande regler för handelsplattformarna.

2018

Regeringen avger proposition till Riksdagen om delegation via Finansinspektionen till nyinrättat sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden; Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Nämnden ska bedriva en ny sorts redovisningstillsyn av bolag noterade på reglerade marknader. Börsernas redovisningstillsyn föreslås avvecklas i och med den nya ordningen, som föreslås träda ikraft den 1 januari 2019. 

2019

Finansinspektionen beslutar att från den 9 januari 2019 delegera övervakningen av regelbunden finansiell information till Nämnden för svensk redovisningstillsyn.

2021

Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) bildas för att ta över utfärdandet av regler från Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Regelkommittén kommer bl.a. att ansvara för takeover-regelverket, ersättningsregelverket och rekommendationen om riktade emissioner.

2023

För att bättre spegla Rådets verksamhet och ansvarsområde beslutade styrelsen att ändra namnet till Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering.