Avdelare

Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden (Nämnden) verkar för god sed på den svenska aktiemarknaden genom uttalanden, rådgivning och information.

Varje åtgärd av ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier som är noterade vid en reglerad marknad i Sverige (Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market) eller av en aktieägare i ett sådant bolag kan bli föremål för nämndens bedömning, om åtgärden avser eller kan vara av betydelse för en aktie i ett sådant bolag. Detsamma gäller i fråga om utländska aktiebolag som gett ut aktier som är noterade vid Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market, om åtgärden ska bedömas enligt svenska regler. I den utsträckning nämnden finner det lämpligt, kan den också göra uttalanden i relevanta frågor rörande bolag som handlas på en handelsplattform i Sverige.

Finansinspektionen har, i egenskap av övervakningsmyndighet, överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att fatta vissa beslut som enligt Takeover-lagen faller på inspektionen. Det gäller bl.a. beslut om tolkning och dispens från reglerna om budplikt. Vidare har Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market delegerat till Nämnden att tolka och pröva frågor om dispens från deras respektive regler om offentliga uppköpserbjudanden (Takeover-reglerna).

En stor del av uttalandena rör offentliga uppköpserbjudanden, men i Nämndens praxis finns också många uttalanden om exempelvis incitamentsprogram för företagsledningar, emissioner av aktier, återköp av aktier, ändring av bolagsordning och frågor om informationsgivning till aktieägare och aktiemarknaden.

Samtliga Aktiemarknadsnämndens uttalanden samt närmare upplysningar om Nämndens sammansättning, föredragande och kontaktpersoner finns på Nämndens webbplats: www.aktiemarknadsnamnden.se 

Kontakt med Nämnden kan tas antingen via e-post till: info@aktiemarknadsnamnden.se eller per telefon: 070-817 96 54