Avdelare

Stadgar för
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

(inklusive ändringar antagna på ordinarie föreningsmöte den 16 juni 2023)

 Stadgarna nedan som pdf

Föreningen

§ 1
Föreningens namn är Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Föreningen har till ändamål att främja iakttagande och utveckling av god sed på värdepappersmarknaden.

Föreningen ska för ändamålet ha följande sakorgan: Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering med dess Expertpanel för hållbarhets- och finansiell rapportering, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Aktiemarknadens självregleringskommitté.

Föreningens verksamhet får i den mån styrelsen bedömer att det är lämpligt bedrivas genom ett dotterbolag.

§ 2
Föreningens organ är föreningsmötet, styrelsen, revisorn samt de i § 1 fjärde stycket angivna sakorganen.

§ 3
Beslut att anta medlem i föreningen fattas av föreningsmötet. Medlem kan utträda ur föreningen vid kalenderårets slut, om medlemskapet sagts upp minst sex månader dessförinnan.

Beslut att utesluta medlem i föreningen fattas av föreningsmötet.

§ 4
Föreningens verksamhet kan finansieras genom avgifter från aktiemarknadsbolagen (självregleringsavgift), medlemsavgifter, serviceavgifter eller genom medel som på annat sätt ställs till föreningens förfogande.

Bolag som är bundna av Nasdaq Stockholms Regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden (Regelverket) är, enligt vad som föreskrivs i Regelverket, skyldiga att till föreningen betala en årlig avgift för finansieringen av självregleringen på aktiemarknaden (självregleringsavgift). Avgiften ska utgöra en summa motsvarande en procentsats av den årliga noteringsavgift som respektive bolag betalar till Nasdaq Stockholm. Procentsatsen ska avspegla självkostnaden för en uthållig självreglering med hög kvalitet på aktiemarknadsområdet. Föreningens styrelse fattar, efter konsultation med Svenskt Näringsliv (som i sin tur, enligt vad Svenskt Näringsliv självt närmare bestämmer, ska förankra sitt ställningstagande med representativa företrädare för kollektivet av berörda bolag), beslut om storleken på procentsatsen. Avgiften ska betalas årsvis löpande i förskott. Nasdaq Stockholm AB ska för föreningens räkning bistå med fakturering av självregleringsavgiften.

§ 5
Föreningen ska sammanträda till ordinarie föreningsmöte (årsmöte) före utgången av juni månad varje år. Föreningen sammanträder i övrigt när det behövs.

Kallelse till föreningsmöte ska ske skriftligen senast två veckor före mötet. 

§ 6
Föreningsmötet är beslutfört om minst hälften av medlemmarna är närvarande.

§ 7
Varje medlem i föreningen har en röst.

§ 8
Val av ledamöter i styrelsen, inklusive val av ordförande, bereds av Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv har därvid rätt att nominera tre ledamöter, inklusive ordförande, och varje annan medlem i föreningen har rätt att nominera en ledamot var, och en personlig suppleant, om inte medlemmarna överenskommit annat.

§ 9
Föreningsmötets beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valen genom lottdragning.

För beslut om antagande av medlem fordras enhällighet.

Uteslutning kan ske om en medlem grovt åsidosatt sina åtaganden enligt dessa stadgar eller särskilt upprättat avtal. För beslut om uteslutning av medlem fordras enhällighet av övriga medlemmar.

§ 10
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 • Val av mötesordförande
 • Val av en person som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet
 • Framläggande av årsredovisning
 • Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 • Framläggande av revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Framläggande av budget samt beslut om avgifter
 • Presentation av nomineringar till styrelsen
 • Val av ordförande samt övriga ledamöter i styrelsen
 • Val av revisor

Styrelsen

§ 11
Styrelsen utser ledamöter i följande sakorgan: Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering och Aktiemarknadens självregleringskommitté. I Nämnden för svensk redovisningstillsyn utser styrelsen ordföranden och vice ordföranden. Styrelsen handhar vidare föreningens ekonomiska och administrativa frågor.

Styrelsen kan inom sig utse en vice ordförande.

Styrelsen kan inom sig utse utskott.

§ 12
Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Om en personlig suppleant utsetts för en ledamot som har förhinder får suppleanten inträda i den förhindrade ledamotens ställe.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 13
Styrelsen ska årligen avge en årsredovisning för föregående räkenskapsår och senast den 30 april överlämna årsredovisningshandlingarna för granskning till föreningens revisor. Revisor ska senast den 30 maj avge en revisionsberättelse över sin granskning. En kopia av redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen ska sändas till medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmötet.


Aktiemarknadsnämnden

Verksamhet

§ 14
Aktiemarknadsnämnden ska genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Aktiemarknadsnämnden kan på begäran av en domstol eller annan myndighet eller av en börs eller handelsplattform, i Sverige, yttra sig om god sed på aktiemarknaden.

§ 15
Aktiemarknadsnämnden kan pröva varje åtgärd av ett svenskt aktiebolag, som har gett ut aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad (aktiemarknadsbolag) eller av en aktieägare i ett sådant bolag, om åtgärden avser en aktie i ett aktiemarknadsbolag eller kan vara av betydelse för bedömningen av en sådan aktie. Detsamma gäller i fråga om utländska aktiebolag som har gett ut aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, i den utsträckning åtgärden ska bedömas enligt svenska regler.

Aktiemarknadsnämnden kan, i den utsträckning den finner det vara lämpligt, även göra uttalanden i frågor om god sed på aktiemarknaden rörande bolag vilka aktier handlas på en handelsplattform i Sverige.

§ 15 a
Aktiemarknadsnämnden kan från Finansinspektionen ta emot delegation av sådana arbetsuppgifter som avses i 7 kap. 10 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Aktiemarknadsnämnden kan i fråga om undantag från och tolkning av svensk börs regler om offentliga uppköpserbjudanden ta emot delegation från en börs i Sverige.

§ 15 b
Med aktie likställs i dessa stadgar emissionsbevis, interimsbevis, konvertibler, teckningsoptioner, vinstandelsbevis, kapitalandelsbevis och andra aktierelaterade instrument.

Med aktiemarknadsbolag likställs i dessa stadgar bolag som vidtagit åtgärd i syfte att bli aktiemarknadsbolag. Motsvarande gäller bolag som vidtagit åtgärd i syfte att aktierna ska handlas på en handelsplattform i Sverige.

Sammansättning

§ 16
Aktiemarknadsnämnden består av en ordförande, en till två vice ordförande och högst 32 övriga ledamöter, vilka samtliga utses av styrelsen för högst två kalenderår i sänder. Styrelsen ska se till att nämnden får en sammansättning som är ägnad att inge förtroende hos aktörerna på aktiemarknaden och som är lämplig med hänsyn till nämndens uppgifter.

Innan styrelsen fattar beslut om Aktiemarknadsnämndens sammansättning ska Finansinspektionen samt Nasdaq Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM AB informeras om de ledamöter som föreslagits.

Arbetsformer 

§ 17
Aktiemarknadsnämnden ska i plenum fastställa en arbetsordning för sin verksamhet.

§ 18
Förfarandet är skriftligt.

I handläggningen får ingå muntlig förhandling beträffande viss fråga, när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av ärendet.

Muntlig förhandling ska hållas, om enskild som för talan i ärendet begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar mot det.

§ 19
En begäran om ett uttalande med anledning av en planerad åtgärd ska behandlas med särskild skyndsamhet.

Kansli

§ 20
Aktiemarknadsnämnden ska ha ett kansli som leds av en av styrelsen utsedd direktör.

Direktörens arbetsuppgifter ska fastställas i arbetsordningen.

Sammanträden och beslut

§ 21
Vid behandling av ett ärende ska minst fyra och högst åtta ledamöter delta. Sammansättningen bestäms enligt principer som anges i arbetsordningen.

Aktiemarknadsnämndens ordförande kan, om särskilda skäl föreligger, besluta att ett ärende ska behandlas av nämnden i förstärkt sammansättning. Vid behandlingen ska i sådana fall minst nio och högst tolv ledamöter delta.

Ordförande vid behandling av ett ärende ska vara nämndens ordförande eller, om denne har förfall, någondera av vice ordförandena, eller om båda dessa har förfall närvarande ledamot av nämnden som tjänstgjort flest antal år som ledamot i nämnden. Har två eller flera ledamöter tjänstgjort lika många år, ska genom lottning bestämmas vem som ska vara ordförande.

Ett ärende av särskild betydelse kan på initiativ av nämndens ordförande behandlas i plenum. Nämnden i plenum är beslutför om minst hälften av samtliga ledamöter är närvarande, däribland nämndens ordförande eller någondera av vice ordförandena.

Ordföranden eller om denne har förfall någondera av vice ordförandena, eller direktören kan på nämndens vägnar besluta när ett ärende är särskilt brådskande, motsvarande fråga redan har behandlats av nämnden eller ärendet är av mindre vikt. Ordföranden kan i dessa fall delegera beslutanderätten till direktören.

Överklagande

§ 21 a
I 8 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden finns bestämmelser om överklagande av beslut som nämnden fattar på delegation från Finansinspektionen.

Andra uttalanden av Aktiemarknadsnämnden än beslut enligt första stycket kan inte överklagas.

Rättelse och ändring av beslut

§ 21 b
I 7 kap. 10 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden finns bestämmelser om rättelse och ändring av beslut enligt 36-39 §§ förvaltningslagen (2017:900) som Aktiemarknadsnämnden fattar på delegation från Finansinspektionen. 

Om Aktiemarknadsnämnden finner att ett beslut, som den har meddelat i ett ärende som inte har delegerats till nämnden från Finansinspektionen, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska nämnden ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. En sådan ändring görs av ordföranden, vice ordföranden eller direktören. 

Har Aktiemarknadsnämnden genom ordföranden, vice ordföranden eller direktören gjort ett uttalande eller meddelat ett beslut i ett ärende som inte har delegerats till nämnden från Finansinspektionen, kan nämnden, om det föreligger särskilda skäl för en omprövning och sökanden begär det, ompröva beslutet i kollegial sammansättning. Fråga om en sådan omprövning ska ske avgörs av ordföranden eller, om denne gjort uttalandet eller meddelat beslutet, vice ordföranden.

§ 22
Varje ledamot av Aktiemarknadsnämnden har en röst.

§ 23
Aktiemarknadsnämndens beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de lämnade rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 24
Angående jäv mot ledamot och föredragande gäller vad som föreskrivs i 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900). Aktiemarknadsnämnden ska därutöver fastställa riktlinjer för hantering av jävsfrågor.

Uttalanden

§ 25
Aktiemarknadsnämnden kan göra uttalanden på eget initiativ eller efter framställning. Nämnden avgör själv huruvida en framställning ska föranleda att frågan tas upp till behandling. Vid prövningen av om en fråga ska tas upp till behandling ska särskilt beaktas om frågan är av principiell natur eller av praktisk betydelse för aktiemarknaden. Nämnden ska vid prövningen ta hänsyn till om frågan är eller kan väntas bli behandlad i annan ordning.

En framställning till nämnden ska vara skriftlig, om inte ordföranden medger annat.

I en framställning ska de omständigheter som ligger till grund för denna anges.

En ofullständig framställning kan avvisas.

Gäller en framställning en åtgärd som företagits av annan än sökanden ska framställningen sändas för kännedom eller yttrande till den som företagit eller kommer att företa åtgärden.

§ 26
Aktiemarknadsnämndens uttalanden ska vara skriftliga. Uttalandet ska sändas till sökanden. Behandlar ett uttalande en åtgärd som företagits eller kommer att företas av annan än sökanden ska uttalandet omgående sändas till den som företagit eller kommer att företa åtgärden.

Uttalande ska offentliggöras, om det inte föreligger särskilda skäl emot det. Ifråga om uttalanden som nämnden gör på delegation från Finansinspektionen gäller också 7 kap. 9 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Aktiemarknadsnämnden får inte offentliggöra ett uttalande som gäller en planerad åtgärd förrän åtgärden har vidtagits, offentliggjorts av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Om det enligt nämndens bedömning är av särskild vikt för god sed på aktiemarknaden att innebörden av ett uttalande blir allmänt känd, kan nämnden offentliggöra ett uttalande i anonymiserad och sammandragen form, om det kan ske utan att företagshemlighet eller annan känslig information avslöjas eller någon annan skada uppkommer.

Tystnadsplikt

§ 27
Ledamot och föredragande i Aktiemarknadsnämnden, som i samband med behandling av ett ärende fått kunskap om omständigheter som inte framgår av något offentliggjort uttalande eller på annat sätt är allmänt kända, har tystnadsplikt i denna del och får inte heller själv obehörigen använda sig av kunskapen. Detsamma gäller annan som i samband med nämndens behandling av ärendet fått sådan kunskap.

Arvode

§ 28
Ledamot och föredragande i Aktiemarknadsnämnden har rätt till ersättning enligt de principer som fastställs av föreningens styrelse.


Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Verksamhet

§ 29
Kollegiet ska

 • främja en god utveckling av svensk bolagsstyrning, främst genom att tillse att Sverige vid var tid har en relevant, aktuell och effektiv kod för bolagsstyrning i aktiemarknadsbolag samt utländska bolag vars aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige (börsnoterade bolag), samt
 • internationellt verka för ökad kunskap om svensk bolagsstyrning och den svenska aktiemarknaden samt tillvarata svenska intressen inom dessa områden. 

§ 30
Uppgiften att främja svensk bolagsstyrning innebär bland annat att

 • följa tillämpningen av koden och den allmänna debatten inom området och sammanställa och analysera de erfarenheter och synpunkter om den praktiska användningen av koden som därvid framkommer, 
 • följa utvecklingen inom lagstiftning och annan regelgivning på bolagsstyrningens område, 
 • följa utvecklingen i andra länder, i relevanta överstatliga organisationer och organ samt inom den akademiska forskningen på området, 
 • på grundval därav göra de förändringar av koden som Kollegiet bedömer lämpliga samt förankra dessa hos berörda aktörer. 

Sammansättning 

§ 31
Kollegiet består av ordförande, vice ordförande samt högst tolv övriga ledamöter, varav en kan utses till verkställande ledamot. Samtliga utses av styrelsen för två år i sänder, varvid omkring hälften av ledamöterna utses varje år. 

Ledamot i Kollegiet ska bidra till Kollegiets arbete med sin personliga kunskap och erfarenhet, inte representera något avgränsat bakomliggande intresse. 

§ 32
Kollegiet ska ha en bred sammansättning som ger trovärdighet åt dess förmåga att fullgöra sina uppgifter med hög kompetens och full integritet gentemot enskilda aktörer och andra intressen. För att tillgodose detta bör följande erfarenheter, kompetensområden och perspektiv, med bäring på förhållanden i börsnoterade bolag och på aktiemarknaden, vara representerade på ett balanserat sätt bland Kollegiets ledamöter:

 • Institutionellt, privat samt statligt ägande.
 • Svensk och internationell kapitalmarknad. 
 • Företagsledning och styrelsearbete. 

§ 33
Utöver enligt ovan tillsatta ordinarie ledamöter kan Kollegiet adjungera ytterligare personer till sitt arbete för enskilda möten eller fortlöpande. Beslut om fortlöpande adjungering ska biträdas av samtliga ordinarie ledamöter. 

§ 34
Kollegiet ska ha ett sekretariat som leds av Kollegiets sekreterare, vilken utses av Kollegiet. Sekreteraren kan på förslag av Kollegiet av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden utses till verkställande ledamot för den tid uppdraget som sekreterare varar.

§ 35
Kollegiet ska fortlöpande rapportera Kollegiets ekonomi till Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Arbetsformer

§ 36
Kollegiet ska sammanträda minst fyra gånger per år, och därutöver vid behov. Ordföranden kallar till sammanträde efter samråd med sekreteraren. Därutöver kan enskild ledamot påkalla att Kollegiet ska sammanträda.

§ 37
För beslutsförhet krävs att minst hälften av Kollegiets ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Varje ledamot har en röst. Ledamot har rätt att få avvikande uppfattning noterad i protokollet.

Beslut fattas normalt med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Dock ska beslut om ändring av kodens regler fattas med kvalificerad majoritet av minst tre fjärdedelar av samtliga ordinarie ledamöter.

§ 38
Kollegiet ska i plenum fastställa en arbetsordning där formerna för Kollegiets arbete närmare regleras och informera Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden om innehållet i arbetsordningen.


Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering (Rådet)

Verksamhet

§ 39
Rådet skall genom rekommendationer, remissvar och information verka för att

 • anpassa och utveckla god redovisningssed samt regelbunden finansiell och icke finansiell rapportering för företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i Sverige,
 • internationellt tillvarata svenska intressen gällande redovisningsfrågor samt rapportering i nämnda företag och
 • hålla nämnda företag och övriga intressegrupper informerade och ge dem möjlighet att påverka frågeställningar avseende ändringar och tolkningar gällande finansiell och icke finansiell rapportering.

Sammansättning

§ 40
Rådet består av en ordförande och fem till nio övriga ledamöter, vilka samtliga utses av styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (”Föreningens styrelse”) för två kalenderår. Dock att vid Rådets bildande omkring hälften av ledamöterna utses för en första mandatperiod om tre år. Vid utseende av ledamöter ska Föreningens styrelse sträva efter att ge Rådet en lämplig sammansättning med hänsyn till förekommande aktörer på de reglerade marknaderna och Rådets verksamhet. Ledamot kan utses för ny period.

Arbetsformer

§ 41
Rådet fastställer en arbetsordning för sin verksamhet.

§ 42
Ordförande i Rådet kan vid behov ge Expertpanelen för hållbarhets- och finansiell rapportering (Expertpanelen) i uppdrag att tekniskt bereda frågor. Beredningen i Expertpanelen ska göras skriftligen, om inte ordföranden medger annat.

Kansli

§ 43
Rådet ska ha ett kansli som leds av en av föreningen utsedd verkställande ledamot.

Den verkställande ledamoten ska vara ordförande i Expertpanelen och ledamot i Rådet.

Den verkställande ledamotens övriga arbetsuppgifter ska fastställas i arbetsordningen.

Föreningens kansli publicerar de rekommendationer, remissvar och information som Expertpanelen färdigställt slutversionerna av efter det att dessa godkänts för publicering av Rådet.

§ 44
Rådet har till uppdrag att fortlöpande rapportera Rådets med dess Expertpanels ekonomi till Föreningens styrelse.

Sammanträden och beslut

§ 45
Ordföranden i Rådet ska se till att sammanträden hålls när så behövs. Minst fyra sammanträden per år ska hållas. Rådet ska sammankallas om en av ledamöterna begär det.

§ 46
Rådet är beslutfört när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 47
Varje ledamot av Rådet har en röst.

Som beslut i Rådet gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Uttalanden

§ 48
Det åligger Rådet att på eget initiativ kommunicera med relevanta aktörer på de reglerade marknaderna samt andra lämpliga aktörer med hänsyn taget till Rådets verksamhet.

Rådet kan ge ut rekommendationer och avge remissvar på eget initiativ eller efter framställning av en fråga. Rådet avgör själv huruvida en framställning ska föranleda att frågan tas upp till behandling. Därvid ska särskilt beaktas om frågan är av principiell natur eller av stor praktisk betydelse för företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Rådet ska vid prövning av om frågan ska behandlas emellertid också ta hänsyn till om ärendet är eller kan väntas bli behandlad i annan ordning.

Framställning till Rådet ska göras skriftligen, om inte ordföranden medger annat.

I framställningen ska de omständigheter som ligger till grund för framställan anges. En ofullständig framställning kan avvisas.

§ 49
Rådets uttalanden i form av rekommendationer och remissvar ska vara skriftliga. Rekommendationerna och remissvaren ska offentliggöras, om inte Rådet på särskilda skäl finner anledning att inte offentliggöra dessa.

Tystnadsplikt

§ 50
Ledamot i Rådet, som i samband med behandling av en fråga fått kännedom om omständigheter som inte framgår av något offentliggjort uttalande eller på annat sätt är allmänt tillgängliga har tystnadsplikt i denna del och får inte heller själv obehörigen använda sig av kunskapen. Detsamma gäller annan som i samband med Rådets behandling fått sådan kunskap.

Arvode

§ 51
Ledamot i Rådet kan erhålla ersättning enligt principer som fastställs av Föreningens styrelse.


Expertpanelen för hållbarhets- och finansiell rapportering (Expertpanelen)

Verksamhet

§ 52
Expertpanelen ska tekniskt bereda ärenden på uppdrag av Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering (”Rådet”) samt löpande bevaka utvecklingen av god redovisningssed för företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad.

Beredningen ska ske skriftligen och får inte offentliggöras.

Sammansättning

§ 53
Expertpanelen består av en ordförande den verkställande ledamoten i Rådet och minst fyra övriga ledamöter, vilka samtliga nomineras och utses av Rådet, för två år. Vid utseende av ledamöter ska Rådet sträva efter att ge Expertpanelen en lämplig sammansättning med hänsyn till förekommande aktörer på de reglerade marknaderna och Expertpanelens verksamhet. Ledamot kan utses för ny period.

Expertpanelens ledamöter ska besitta erforderlig redovisningsteknisk kompetens för, förekommande redovisningstekniska frågeställningar i företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Utöver ordinarie ledamöter kan Expertpanelen fortlöpande eller för enskilda möten adjungera ytterligare person till sitt arbete. Ordföranden har rätt att anlita konsult för att vara Expertpanelen behjälplig vid beredning av ärenden.

Arbetsformer

§ 54
Expertpanelen fastställer en arbetsordning för sin verksamhet. Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering ska informeras om ändring i nämnda arbetsordning.

§ 55
Expertpanelens ordförande rapporterar till Rådet.

Sammanträden och beslut

§ 56
Ordföranden i Expertpanelen ska se till att sammanträden hålls när så behövs.

§ 57
Expertpanelen är beslutfört när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 58
Varje ledamot av Expertpanelen har en röst.

Som beslut i Expertpanelen gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Tystnadsplikt

§ 59
Ledamot i Expertpanelen, som i samband med behandling av en fråga fått kännedom om omständigheter som inte framgår av något offentliggjort uttalande eller på annat sätt är allmänt tillgängliga har tystnadsplikt i denna del och får inte heller själv obehörigen använda sig av kunskapen. Detsamma gäller annan som i samband med Expertpanelens behandling fått sådan kunskap.

Arvode

§ 60
Ledamot i Expertpanelen kan erhålla ersättning enligt principer som fastställs av Föreningens styrelse.


Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden)

Verksamhet

§ 61
Nämnden har till uppgift att efter delegation av Finansinspektionen utföra granskning av sådan regelbunden finansiell information som avses i 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

§ 62
Nämnden ska följa European Securities and Markets Authority's (Esma) riktlinjer om tillsyn över finansiell information (ESMA/2014/1293) i tillämpliga delar.

Nämnden ska följa även andra riktlinjer från Esma som rör Nämndens verksamhet i tillämpliga delar.

§ 63
Nämnden ska aktivt delta i det europeiska erfarenhetsutbytet och bidra till en enhetlig tillämpning av internationella redovisningsstandarder och en enhetlig tillsyn, såväl i Sverige som inom EES.

Nämnden ska delta aktivt inom ramen för European Enforcers Common Sessions (EECS). Nämnden ska bl.a. presentera svenska ärenden inför EECS, i relevanta fall föra in dessa i EECS- databasen samt lämna den information som Esma efterfrågar.

Nämnden ska även delta i andra arbetsgrupper inom Esma om det är relevant för Nämndens verksamhet.

§ 64
Nämnden ska i sin verksamhet iaktta vad som följer av avtal mellan Finansinspektionen och Föreningen med anledning av överlåtelse av vissa uppgifter från Finansinspektionen till Nämnden.

Sammansättning

§ 65
Nämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt minst fem övriga ledamöter (granskare).

Nämnden ska ha en sammansättning som består av representativa företrädare på redovisningsområdet och är ägnad att inge förtroende hos berörda bolag och marknadens intressenter i övrigt och vara lämplig med hänsyn till Nämndens uppgifter. 

Av Nämndens ordförande och vice ordförande bör den ena ha erfarenhet från ledande befattning i noterat bolag medan den andra bör vara väl förtrogen inom det juridiska området.

Oberoende

§ 66
Nämndens ledamöter ska vara oberoende. Samtliga ledamöter ska vara anställda hos Nämnden och ha arbetet där som sin huvudsyssla.

En ledamot får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes oberoende eller som kan skada Nämndens anseende.

En ledamot ska informera Nämndens ordförande om sina bisysslor och andra omständigheter av betydelse för att bedöma ledamotens oberoende.

Nämndens ordförande fattar beslut om en ledamots (granskare) möjlighet att ha bisysslor samt vilket krav på karenstid som gäller.

Nämndens ordförande och vice ordförande ska lämna motsvarande uppgifter beträffande sig till Föreningens ordförande som fattar beslut om ordförandens och vice ordförandens möjlighet att ha bisysslor samt vilket krav på karenstid som gäller för respektive ledamot.

Tillsättning av ledamöter

§ 67
Nämndens ledamöter tillsätts enligt följande process:

 • Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden utser en valberedning.
 • Valberedningen ansvarar för nomineringen av ordföranden och vice ordföranden i Nämnden.
 • Föreningens styrelse tillsätter ordföranden och vice ordföranden i Nämnden.
 • Nämndens ordförande tillsätter ledamöterna i Nämnden.

Innan Nämndens ordförande eller vice ordförande tillsätts ska föreningens ordförande informera Finansinspektionen. 

Innan en ledamot tillsätts ska Nämndens ordförande informera Finansinspektionen samt inhämta godkännande av valberedningens ordförande.

Arbetsformer

§ 68
Nämndens ordförande och vice ordförande ska tillsammans fastställa en arbetsordning för Nämndens verksamhet.

§ 69
Nämndens ordförande ska fastställa dokumenterade rutiner för Nämndens verksamhet.

§ 70
Nämndens handläggning av ärenden är i huvudsak skriftlig. I handläggningen får muntlig förhandling ingå.

Kammare

§ 71
Ett ärende handläggs i en kammare under ledning av en ordförandegrupp.

Ordförandegruppen består av Nämndens ordförande, vice ordförande och en tredje ledamot som genom rotation utses bland Nämndens övriga ledamöter.

I en kammare ingår, förutom ordförandegruppen, två ledamöter varav en är granskningsansvarig och en är kvalitetssäkringsansvarig.

Ordföranden eller vice ordföranden är ordförande i kammaren.

Huvudregeln är att samma konstellation av ledamöter inte får bilda mer än en kammare. Ifall en ledamot konstaterats jävig i förhållande till ett granskningsärende kan dock undantag till huvudregeln förekomma.

§ 72
I sin handläggning tillämpar Nämnden följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
   - 16-18 §§ om jäv,
   - 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
   - 25 § om kommunikation,
   - 27 § om dokumentation av uppgifter,
   - 31 § om dokumentation av beslut,
   - 32 § om motivering av beslut,
   - 33 § första och tredje styckena om underrättelse om innehållet i beslut,
   - 36 § om rättelse av skrivfel och liknande,
   - 37 § första stycket om när en myndighet får ändra ett beslut, och
   - 38 § om när en myndighet ska ändra ett beslut.

Jäv

§ 73
Jäv utgör hinder för en ledamot att delta i granskningen av ett ärende.

§ 74
När ledamöter jävsprövas i ett enskilt granskningsärende är det i första hand den berörda ledamoten som prövar om denne är jävig. Nämndens ledamöter ska följa vad som framkommer av 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900) om jäv. Anmälan om jäv görs till Nämndens ordförande.

I samband med jävsprövningen i ett enskilt granskningsärende gör även Nämndens ordförande en ytterligare jävsprövning av ledamoten. Jävsprövningen av vice ordförande görs av Nämndens ordförande. Jävsprövningen av Nämndens ordförande görs av Nämndens vice ordförande. Jävsprövningen ska dokumenteras.

Tystnadsplikt

§ 75
Nämndens anställda och uppdragstagare omfattas av tystnadsplikt och får inte obehörigen röja eller utnyttja vad denne i anställningen eller under uppdraget har fått veta om någon annans affärsförhållanden eller personliga förhållanden.

Kansli och webbplats

§ 76
Nämnden ska ha ett kansli med en administrativ chef.

§ 77
Nämnden ska ha en webbplats där det framgår hur den är sammansatt och hur den bedriver sin verksamhet.

§ 78
Nämnden ska ha ett diarium där den löpande registrerar sina ärenden och de handlingar som hör till dessa.

§ 79
Handlingar som hör till ett granskningsärende ska arkiveras och bevaras i tio år. Därefter ska handlingarna förstöras.


Aktiemarknadens självregleringskommitté (Regelkommittén)

Verksamhet

§ 80
Regelkommittén ska

 - främja god sed på den svenska aktiemarknaden genom att utfärda regler beträffande god sed, inklusive regler rörande offentliga uppköpserbjudanden, samt
 - verka för ökad kunskap om den svenska aktiemarknaden både i Sverige och internationellt samt tillvarata svenska intressen på detta område. 

§ 81
Regelkommittén är ett normgivande organ i svensk självreglering avseende svenska och utländska bolag vars aktier är upptagna till handel på en svensk börs samt svenska och utländska bolag vars aktie på bolagets initiativ handlas på en handelsplattform, MTF, i Sverige (noterade bolag). 

Uppgiften att främja god sed på den svenska aktiemarknaden innebär bland annat att

 - följa tillämpningen av utfärdade regler på marknaden,
 - följa utvecklingen av lagstiftning och annan regelgivning samt akademisk forskning avseende aktiemarknadsfrågor i Sverige och internationellt, samt
 - på grundval därav utfärda de nya regler eller de förändringar av befintliga regler som bedöms lämpliga samt förankra dessa hos berörda aktörer.

Sammansättning

§ 82
Regelkommittén består av en ordförande och minst fyra ledamöter. Samtliga ledamöter utses av föreningens styrelse för högst två år. Ledamot kan utses för en ny period. 

Styrelsen ska se till att Regelkommittén får en bred sammansättning som är ägnad att inge förtroende hos aktörerna på aktiemarknaden och som är lämplig med hänsyn till kommitténs uppgifter. Ledamot i Regelkommittén ska bidra till Regelkommitténs arbete med sin personliga kunskap och erfarenhet, inte representera något avgränsat bakomliggande intresse.

§ 83
Regelkommittén ska ha en sammansättning som ger trovärdighet åt dess förmåga att fullgöra sina uppgifter med hög kompetens och full integritet gentemot enskilda aktörer och andra intressen. För att tillgodose detta bör olika relevanta erfarenheter, kompetensområden och perspektiv, med bäring på förhållanden i noterade bolag och på aktiemarknaden, vara representerade på ett balanserat sätt bland Regelkommitténs ledamöter.

 § 84
Utöver enligt ovan tillsatta ordinarie ledamöter kan Regelkommittén adjungera ytterligare personer till sitt arbete för enskilda möten eller fortlöpande. Beslut om fortlöpande adjungering ska biträdas  av samtliga ordinarie ledamöter.

§ 85
Regelkommittén ska, på sätt som närmare beslutas av föreningen, ha ett kansli eller kansliresurser som kan tillhandahållas av föreningen eller annat sakorgan.

Föreningens kansli publicerar regler som utfärdas av Regelkommittén samt tillhandahåller vid behov  övriga resurser som kan behövas för Regelkommitténs externa kommunikation.

§ 86
Regelkommittén ska fortlöpande och på så sätt som närmare anges av föreningen rapportera om sin  ekonomi och verksamhet till föreningen.

Arbetsformer

§ 87
Regelkommittén ska sammanträda vid behov. Ordföranden kallar till sammanträde. Därutöver kan enskild ledamot påkalla att Regelkommittén ska sammanträda.

§ 88
För beslutförhet krävs att minst hälften av Regelkommitténs ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Varje ledamot har en röst. Ledamot har rätt att få avvikande uppfattning noterad i protokollet. 

Beslut fattas normalt med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Dock ska beslut om införande av nya eller ändring av befintliga regler avseende god sed på aktiemarknaden fattas med kvalificerad majoritet av minst tre fjärdedelar av samtliga ordinarie ledamöter.

§ 89
Regelkommittén ska i plenum fastställa en arbetsordning där formerna för Regelkommitténs arbete närmare regleras och ska informera föreningen om innehållet i arbetsordningen.

Arvode

§ 90
Ledamot i Regelkommittén kan erhålla ersättning enligt principer som fastställs av föreningens  styrelse, varvid ersättningen kan differentieras samt att i vissa fall ingen ersättning utgår.


Avslutande bestämmelser

Ändring av stadgarna

§ 91
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningsmötet. Beslutet är giltigt om det biträtts av samtliga vid mötet närvarande medlemmar. Avser stadgeändringen sakorgan som anges i § 1 fjärde stycket ska sakorgan som åsyftas med ändringen höras innan beslut fattas.

Upplösning av föreningen

§ 92
Föreningen upplöses genom beslut i samma ordning som gäller för ändring av stadgarna.