Avdelare

Självregleringens roll på värdepappersmarknaden

En väl fungerande värdepappersmarknad förutsätter samförstånd och förtroende från allmänheten, investerare, företag, myndigheter och politiker. Svenska börsbolag, deras ägare och rådgivare har därför ett starkt intresse av att bidra till en god etik på marknaden. Vi är en ideell förening på värdepappersmarknaden som verkar för god sed. Vi arbetar genom självreglering, som innebär att experter från olika områden samarbetar kring utformandet av regelverk och standarder, tolkar regelverk samt granskar hur branschen följer regler. 

Bolagsstyrningskoden och Takeover-regleringen är exempel på områden där Sverige valt självreglering före lagstiftning. De främsta fördelarna är att marknadens främsta expertis med praktisk erfarenhet deltar i utformandet. Därmed uppnår man god förankring och god efterlevnad bland de som ska tillämpa reglerna.

En annan av självregleringens stora fördelar är att den är flexibel och snabbt kan utvecklas och anpassas till förändringar. Självregleringen medför dessutom med stor sannolikhet lägre kostnader för företagen jämfört med effekterna av icke marknadsnära lagstiftning. Självreglering är därför ett viktigt instrument för att undvika en alltför detaljerad lagstiftning.

Den alltmer tilltagande och detaljerade EU-regleringen, med ett ökat antal tvingande regler, innebär samtidigt utmaningar för den svenska självregleringen och medför krav på att hitta lösningar som alternativ till EU-reglering eller som metod att genomföra EU-reglering på området.

Även om en del områden som traditionellt omfattats av den svenska självregleringen numera övertagits och täckts in av europeisk lagstiftning så har även nya former utvecklats för att nyttja självregleringen inom dessa nya europeiska ramar. Så har till exempel myndighetsuppgifter på värdepappersområdet delegerats av Finansinspektionen till Aktiemarknadsnämnden och Nämnden för svensk redovisningstillsyn, vilket markerar självregleringens starka ställning.