Avdelare

Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden) är ett av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden inrättat organ inom ramen för den svenska självregleringen på aktiemarknaden och har som uppgift att utföra granskning av svenska noterade bolags finansiella rapportering. Granskningen utförs på delegation från Finansinspektionen. 

Nämnden har till uppgift att övervaka sådan regelbunden finansiell information som avses i 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV). Bestämmelser om övervakningen finns i 16 kap. LV samt i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS:2018:18) om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information. 

Nämnden följer riktlinjer från ESMA (European Securities and Markets Authority) om tillsyn över finansiell information (ESMA/2014/1293) i tillämpliga delar och i den utsträckning dessa är förenliga med svensk lag och andra författningar. Nämnden följer även andra riktlinjer från ESMA som rör Nämndens verksamhet. 

Nämnden granskar sådan regelbunden finansiell information som börsbolagen är skyldiga att lämna samt anmäla till Finansinspektionen när det finns anledning att anta att ett bolag överträtt reglerna. Överträdelser som bedöms som ringa hanteras genom att bolaget går med på att i sina framtida finansiella rapporter rätta till felet, eller publicera en särskild rättelse. Om bolaget inte följer en sådan uppmaning ska Nämnden besluta att överlämna ärendet till Finansinspektionen, som då gör en självständig prövning. Finansinspektionen har alltid det yttersta ansvaret för redovisningstillsynen och befogenhet att ingripa mot eventuella överträdelser.

Ytterligare information finns på Nämndens webbplats: 
www.redovisningstillsyn.se 

Kontakt med Nämnden kan tas via e-post: kansli@redovisningstillsyn.se eller per telefon: 08-50 88 22 95.