Avdelare

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (Föreningen för god sed) har en vision om att den svenska värdepappersmarknaden ska vara en av de mest välfungerande, mest långsiktigt hållbara och högst förtroendeingivande i Europa.

Föreningen för god seds mission är att driva relevanta framtidsfrågor som bidrar till en mer effektiv, sund och stark värdepappersmarknad, som i sin tur bidrar positivt till Sveriges näringsliv och samhälle.

Föreningen för god sed är en ideell förening som verkar genom självreglering, som innebär att experter från olika områden samarbetar kring utformandet av regelverk och standarder, tolkar regelverk samt granskar hur branschen följer regler.

I föreningen ingår fem så kallade sakorgan. Finansinspektionen har delegerat vissa uppgifter till två av sakorganen.

• Aktiemarknadsnämnden, som bl.a. av Finansinspektionen delegerats rätten att göra uttalanden om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,

• Aktiemarknadens självregleringskommitté, som utvecklar och förvaltar regler och rekommendationer för aktiemarknaden rörande offentliga uppköpserbjudanden (takeover-regler), ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram respektive riktade kontantemissioner,

• Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som utvecklar och förvaltar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden”),

• Nämnden för svensk redovisningstillsyn, som av Finansinspektionen har delegerats uppgiften att granska svenska noterade bolags finansiella rapportering, samt 

• Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering, som anpassar och utvecklar god redovisningssed samt regelbunden hållbarhets- och finansiell rapportering för svenska företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad inom EES-området.

Läs mer om sakorganen via länkarna ovan eller menyfliken Sakorgan.

Föreningen för god seds styrelse utser ledamöterna i de olika sakorganen och beviljar budget för verksamheterna, samtidigt som föreningens kansli administrerar och förvaltar övergripande frågor.

Självregleringen innebär att näringsliv och andra intressenter på marknaden själva utformar och beslutar om reglerna på värdepappersmarknaden och vad som är god sed. Syftet är att skapa och upprätthålla förtroendet bland såväl inhemska som utländska marknadsaktörer, samt åstadkomma en sund och effektiv värdepappersmarknad med goda förutsättningar för noterade bolag, investerare och övriga intressenter.

Riksdagen och Finansinspektionen har, som en följd av modellens fördelar, valt att delegera viss myndighetsutövning och normgivning till självregleringen.

Föreningen för god seds huvudmän/medlemmar utgörs av Aktiemarknadsbolagens Förening, FAR, Fondbolagens förening, Institutionella ägares förening, Nasdaq Stockholm, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad och Svenskt Näringsliv.

Finansiering av verksamheten sker med avgifter från noterade aktiebolag, från huvudmän/medlemmar och genom betalning för uttalanden i sakorganet Aktiemarknadsnämnden.

Avdelare
Organisationsschema