Avdelare

Självregleringens finansiering

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (Föreningen) har till ändamål att främja iakttagande och utveckling av god sed på värdepappersmarknaden. Föreningen ska för ändamålet ha följande sakorgan: Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK), Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering.

Självregleringen innebär att näringslivet med de noterade bolagen, och andra intressenter på marknaden, själva utformar och beslutar om regler på värdepappersmarknaden och vad som är god sed. Syftet är att stärka och upprätthålla förtroendet bland såväl inhemska som utländska marknadsaktörer, samt åstadkomma en sund och effektiv värdepappersmarknad med goda förutsättningar för noterade bolag, investerare och övriga intressenter.

Finansieringen av verksamheten sker genom olika avgifter. Merparten av avgifterna utgörs av självregleringsavgiften och redovisningstillsynsavgiften, som faktureras årsvis i förskott och inte är momspliktiga. Tidigare skedde uttaget av dessa avgifter i huvudsak genom Nasdaq och NGM som förde avgifterna vidare till Föreningen, men från och med 2024 faktureras avgifterna direkt av Föreningen.

Självregleringsavgiften betalas av bolag noterade på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (”Main Market”), utifrån vad som föreskrivs i Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter. Avgiften utgör en summa motsvarande en procentsats av den årliga noteringsavgift som respektive bolag betalar till Nasdaq Stockholm. Procentsatsen ska avspegla självkostnaden för en uthållig självreglering med hög kvalitet på aktiemarknadsområdet. Föreningens styrelse fattar, efter konsultation med Svenskt Näringsliv, beslut om storleken på procentsatsen. Sedan den 1 januari 2024 är självregleringsavgiften 5,5 procent av den årsavgift som emittenten betalar till Nasdaq.

Redovisningstillsynsavgiften betalas av emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. Dessa emittenter, som utöver aktieemittenter också utgörs av vissa emittenter av obligationer och alternativa investeringsfonder, har enligt 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden en skyldighet att offentliggöra regelbunden finansiell information i form av bl.a. årsredovisningar och halvårsrapporter. Granskningen av regelbunden finansiell information utförs av Föreningens sakorgan Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden) på delegation av Finansinspektionen, som har det yttersta ansvaret för tillsynen. Redovisningstillsynsavgiften finansierar Nämndens verksamhet och tas ut med stöd av 23 kap. 13 § andra stycket lagen om värdepappersmarknaden. Avgiften ska enligt lagen vara skälig och Finansinspektionen har informerats om de styrande principerna för avgiftens beräkning. Närmare uppgifter om redovisningstillsynsavgiften finns på Nämndens webbplats 

Avgifter direkt från Föreningens huvudmän/medlemmar och de enskilda betalningarna för uttalanden och konsultationer utförda av sakorganet Aktiemarknadsnämnden står för en mindre del av Föreningens intäkter. Närmare uppgifter om Aktiemarknadsnämndens avgifter finns på dess webbplats