Avdelare

Självregleringens finansiering

Den ideella verksamhet som Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (Föreningen för god sed) bedriver, med ett administrativt kansli, ett helägt dotterbolag (Självregleringen i Sverige Service AB) och de fem sakorganen Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK), Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för finansiell rapportering, tillhandahåller service till Föreningen för god seds huvudmän/medlemmar och till näringslivet när det gäller god sed på den svenska aktie- och värdepappersmarknaden.

Finansieringen av verksamheten sker genom olika avgifter, och merparten av avgifterna betalas av de på den svenska aktiemarknaden noterade bolagen (Nasdaq Stockholms ”Main Market”). Avgifter direkt från Föreningens huvudmän/medlemmar står för en mindre del, liksom de enskilda betalningarna för tjänster utförda av sakorganet Aktiemarknadsnämnden. Bolag noterade på Nordic Growth Market NGM (Main Regulated Equity) betalar en avgift som enbart avser den så kallade redovisningstillsynen utförd av sakorganet Nämnden för svensk redovisningstillsyn.