Avdelare

23-05-11 Nyhet

Anna Sjödahl och Thomas Strömberg välkomnas som nya ledamöter i Rådet för finansiell rapportering

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett företagsekonomen Anna Sjödahl och revisorn Thomas Strömberg till nya ledamöter i Rådet för finansiell rapportering.

Anna Sjödahl är chef för CFO office i SEB-koncernen. Utöver ansvaret för löpande uppföljning och analys av den finansiella rapporteringen ligger Annas fokus på bland annat hållbarhet och finansiell styrning.

Thomas Strömberg är auktoriserad revisor och partner på Deloitte AB. Thomas är ansvarig för revisionen hos stora svenska börsbolag i varierande branscher, som exempelvis Boliden och Ericsson.

Rådet för finansiell rapportering har till uppgift att utveckla god redovisningssed, god regelbunden finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering för företag som har värdepapper noterade på en börs i Sverige. Du kan läsa mer om rådet här: https://www.radetforfinansiellrapportering.se/

Rådet är en del av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.