Avdelare

24-02-28 Nyhet

Redovisningstillsynens årsrapport för 2023

Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden) har publicerat sin årsrapport för 2023, om granskningen av börsbolags finansiella rapportering. Totalt fattades beslut i 56 ärenden, vilket är ungefär samma antal som under de senaste åren.

Syftet med Nämndens granskningsarbete är att bidra till att börsbolags rapportering ger användarna en rättvisande bild av bolagens verksamhet, resultat och finansiella ställning, samt verka för att rapporteringen håller en hög kvalitét och är pålitlig. Granskningen utförs på delegation av Finansinspektionen, som har det yttersta ansvaret för tillsynen och befogenheten att ingripa vid överträdelser.

Nämnden väljer årligen ut ett antal bolag för granskning, ur populationen om drygt 410 bolag, baserat på en risk- och rotationsbaserad urvalsmodell i överenstämmelse med riktlinjer om tillsyn över finansiell information. Under 2023 inleddes 63 granskningar, vilket också är ungefär samma andel/antal som tidigare år.

I granskningen har Nämnden beaktat prioriterade tillsynsområden från ESMA (European Securities and Markets Authority) och därutöver lagt särskilt fokus på bolagens hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen, inklusive Taxonomiförordningen, och ESMA:s riktlinjer för alternativa nyckeltal. Rådande osäkra makroekonomiska- och omvärldsförhållanden har också varit i fokus i årets granskning, vilket reflekteras i beslut som Nämnden fattat under året.

Under året har Nämnden också intensifierat sina förberedelser inför tillsynen och granskningen av den omfattande hållbarhetsrapportering som kommer genom implementeringen av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Nämnden har under 2023 fattat beslut i 17 ärenden där bolag inte har upprättat sin finansiella information enligt gällande bestämmelser. Årsrapporten beskriver Nämndens verksamhet och granskningar i närmare detalj.

Nämndens årsrapport 2023 kan du läsa på Nämndens webbplats 

Alla beslut i anonymiserad form hittar du via denna länk 

Nämnden för svensk redovisningstillsyn är en del av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.