Avdelare

23-02-21 Nyhet

Uppmaning om bättre könsfördelning i bolagsstyrelserna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har skickat ett öppet brev om könsfördelning i bolagsstyrelserna till aktieägare, valberedningsledamöter och arbetstagarorganisationer i de svenska börsbolagen.

Kollegiet anser att könsfördelningen behöver förbättras bland samhällets beslutsfattare, inklusive i näringslivet, men anser att införandet av kvoteringsregler för börsbolagens styrelser är fel väg att gå. Oaktat att det för närvarande finns förutsättningar att avvakta med införandet av tvingande lagstiftning vill Kollegiet därför uppmana aktieägare, valberedningsledamöter och arbetstagarorganisationer i de svenska börsföretagen att hålla fortsatt fokus på det långsiktiga målet om 40 procents andel för det minst företrädda könet.

Läs Kollegiets öppna brev på Kollegiets webbplats 


Kollegiet för svensk bolagsstyrnings uppdrag
Inom ramen för den svenska självregleringen främjar Kollegiet för svensk bolagsstyrning sedan 2004 god bolagsstyrning på den svenska aktiemarknaden. Kollegiet ansvarar för förvaltningen av Svensk kod för bolagsstyrning, som är principbaserade och väl fungerande regler för bolagsstyrning och god sed på aktiemarknaden. Kollegiet är en del av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Kollegiets arbete för jämnare könsfördelning
Svensk kod för bolagsstyrning – bolagsstyrningskoden – föreskriver sedan den infördes 2005 att sammansättningen av börsbolagens styrelser ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Redan i januari 2015 infördes skärpta kodregler på området varigenom valberedningarna bland annat ålades att särskilt motivera sina förslag mot bakgrund av kodens krav på en jämn könsfördelning i styrelsen. Då kommunicerade Kollegiet också en långsiktig målsättning om 40 procents andel för det minst företrädda könet i börsbolagens styrelser.