Avdelare

22-12-01 Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK)

Anna Magnusson ny ledamot i ASK

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett juristen Anna Magnusson som ny ledamot i Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK). Anna Magnusson är Specialist ägarstyrning hos Alecta, och dessförinnan har hon bland annat varit ansvarig för förvaltningen och ägarstyrningen av statens bolagsportfölj, som departementsråd och Avdelningschef på Näringsdepartementet.

ASK är ett normgivande organ i svensk självreglering avseende svenska och utländska bolag vars aktier är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad samt svenska och utländska bolag vars aktie på bolagets initiativ handlas på en handelsplattform i Sverige.

Du kan läsa mer om ASK på dess webbplats