Avdelare

23-03-23 Aktiemarknadsnämnden

Beslut om god sed vid närståendetransaktion
(SAAB - Vectura)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 februari 2023 en framställning från Advokatfirman Vinge på uppdrag av Wallenberg Investments AB, org.nr 559293-1587 (”WIAB”). Framställningen rör god sed vid en s.k. närståendetransaktion. 

I uttalandet står bl.a. att WIAB tar ansvar för sin tolkning av 16 a kap. 8 § aktiebolagslagen, enligt vilken WIAB:s aktier inte ska bortses från vid Saab-bolagsstämmans beslut om godkännande av transaktionerna eftersom WIAB och Vectura inte ingår i samma koncern. WIAB hemställer emellertid att Aktiemarknadsnämnden lämnar besked om huruvida det även är förenligt med god sed på aktiemarknaden att WIAB röstar för sina Saab-aktier på bolagsstämman i Saab och att dessa 3 aktier beaktas vid bolagsstämmans beslutsfattande i fråga om transaktionerna mellan Saab och Vectura.

Investor är största ägare i Saab med närmare 40 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget. Näst största ägare är WIAB, med ca 7,5 procent av rösterna. Mellan Investor och WIAB föreligger det ägarmässiga sambandet att Stiftelserna äger dels samtliga aktier i WIAB, dels aktier som representerar drygt 50 procent av rösterna i Investor. Något koncernförhållande mellan Stiftelserna och WIAB eller mellan Stiftelserna och Investor föreligger dock inte, varför WIAB har bedömt att WIAB utan hinder av lagens bokstav kan delta i det aktuella stämmobeslutet. Enligt nämndens mening får emellertid de redovisade ägar- och inflytandeförhållandena i detta fall anses vara sådana att god sed på aktiemarknaden kräver att WIAB avstår från att delta i stämmobeslutet.