Avdelare

24-06-12 Aktiemarknadsnämnden

Dispens från LUA (Karnov Group)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 5 juni 2024 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som ombud för Karnov Group AB. Framställningen rör tolkning av och eventuellt dispens från lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).