Avdelare

24-06-27 Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kollegiet redovisar könsfördelningen i börsbolagens styrelser

• Andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter i samtliga svenska
börsbolagsstyrelser ligger stadigt på 36 procent utan någon signifikant förändring från föregående år.
• Bland de stora bolagen är andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter 39,8 procent, oförändrat från föregående år.
• Sett enbart till gruppen arbetstagarledamöter uppgick andelen kvinnor till 27,5 procent, en minskning med 0,1 procentenheter från föregående år. Bland de stora bolagen ökade dock andelen med 0,3 procentenheter till 25,3 procent.
• Andelen kvinnor bland nyvalda styrelseledamöter uppgick till 43,6 procent, en ökning med 1,5 procentenheter från föregående år.