Avdelare

23-12-01 Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK)

Reviderade takeover-regler

ASK offentliggjorde den 1 december 2023 de reviderade takeover-reglerna för reglerade marknader och vissa handelsplattformar. De reviderade reglerna träder i kraft den 1 januari 2024.

De förändringar som har gjorts i regelverken utgör främst en inarbetning av Aktiemarknadsnämndens praxis i olika frågor som rör offentliga uppköpserbjudanden. Vidare har vissa revideringar gjorts i avsnitt VI i takeover-reglerna för reglerade marknader där påföljdsnivån vid överträdelse av reglerna höjts.

Du kan läsa mer om detta på ASK:s webbplats