Avdelare

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt. Därmed stärkts förtroendet för bolagen på kapitalmarknaden och hos allmänheten, vilket i sin tur skapar goda betingelser för bolagens försörjning av riskvilligt kapital. Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kollegiet) verkar för god bolagsstyrning inom ramen för självregleringen.

Kollegiet baserar sitt arbete på den kod man utvecklat – Svensk kod för bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen följ eller förklara. Det innebär att ett bolag kan välja att avvika från enskilda regler i koden under förutsättning att detta öppet redovisas och motiveras och att man beskriver den lösning som valts i stället. Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på svensk reglerad marknad: Nasdaq Stockholm (Main Market) och Nordic Growth Market, NGM (Main Regulated Equity).

Aktuell kod återfinns fortlöpande på Kollegiets webbplats: www.bolagsstyrning.se 

Kollegiet har således rollen som normgivande för god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag. Däremot har Kollegiet ingen övervakande eller dömande uppgift när det gäller hur enskilda bolag tillämpar koden. Uppgiften att övervaka att bolagen tillämpar koden på ett tillfredsställande sätt åvilar de marknadsplatser på vilka bolagets aktier är upptagna till handel, medan avgörandet av i vilken grad ett enskilt bolags sätt att följa eller avvika från kodens regler inger förtroende från ett investerarperspektiv ligger hos kapitalmarknadens aktörer.

Vid sidan av sin huvuduppgift att förvalta den svenska koden verkar Kollegiet för att skapa ökad kunskap om och förståelse för svensk bolagsstyrning, inte minst på den internationella kapitalmarknaden. Detta sker genom att delta i den allmänna debatten på området och genom att i olika sammanhang informera om koden och svensk bolagsstyrning.

Mer information finns på Kollegiets webbplats: www.bolagsstyrning.se  

Kontakt kan tas med Kollegiet antingen genom e-post: info@bolagsstyrning.se eller per telefon: 076-770 37 47.